Service voorwaarden mijnclubuitslagen.nl

Bedankt voor uw interesse in mijnclubuitslagen.nl. Deze service is opgericht voor de Nederlandse sportclubs die gebruik maken van Sportlink om hun clubdata bij te houden. Voor informatie wat betreft de gegevens die wij bijhouden kunt uw kijken naar onze privacy verklaring.

Beschikbaarheid

Wij streven erna een zo solide mogelijke service te bieden, waarbij wij uitslagen, aankomende wedstrijden en poule standen zo bijgewerkt mogelijk proberen te houden. Mocht we voor wat voor reden dan ook langer dan 7 dagen in gebreken blijven, dan heeft u recht op restitutie als er voor de service betaald is. Hier onder valt u niet als uw gebruik maakt van de gratis proef periode of van de Beta en daar niet voor betaald heeft.

Restitutie

U heeft het recht het contract op te zeggen als mijnclubuitslagen 7 dagen of langer niet de service kan leveren die het aanbied (een meest bijgewerkte versie van uitslagen, programma en pouleuitslagen). U krijgt dan een restant van het abonnement terug betaald, dit zal berekend worden aan de hand van het aantal dagen dat de service geleverd is sinds de laatste betaling. Bijvoorbeeld klant x heeft een abonnement van 100,- euro per jaar, hij heeft de service 120 dagen afgenomen en heeft recht om het contract op te zeggen, hij zal dan voor de resterende 245 dagen een restitutie krijgen , het rekenvoorbeeld is dan: 245/365*100=67. De klant in kwestie zal dan 67,- euro vergoed krijgen.

Wanneer u niet de service opzegt kan u aanspraak maken op een vergoeding als de service 7 dagen of langer niet beschikbaar is. U zal dan gecompenseerd worden voor het aantal dagen dat de service niet beschikbaar is geweest. Bijvoorbeeld klant x heeft een abonnement van 100,- per jaar, hij heeft 14 dagen niet de service geleverd gekregen die beloofd was, hij zal daarom deze 14 dagen terug krijgen in de vorm van restitutie, het rekenvoorbeeld is dan: 14/365*100=4. De klant in kwestie zal dan 4,- euro vergoed krijgen.

Betaalde accounts

Facturering. U kunt je aantal widgets vergroten en een extra widget optie toevoegen aan u account. Vanaf de datum dat uw het account heeft omgezet in een Betaald account, factureren we u automatisch en daarna op elke periodieke verlengingsdatum totdat u opzegt. Als u een jaarabonnement hebt, krijgt u van ons binnen een redelijke termijn vóór de verlengingsdatum een e-mail om u eraan te herinneren dat uw abonnement bijna aan verlenging toe is. U bent verantwoordelijk voor alle geldende belastingen. Wij brengen belasting in rekening wanneer dat verplicht is.

Geen restitutie. U kunt uw account op elk moment opzeggen. Restituties worden alleen toegekend als dit wettelijk verplicht is. U heeft het recht uw account op te zeggen binnen 14 dagen na het registreren voor, upgraden naar of verlengen van een Betaald account.

Downgrades. U Betaalde account blijft actief totdat u het opzegt of totdat het in overeenstemming met deze Voorwaarden wordt beëindigd. Als u niet op tijd betaalt voor u Betaalde account, behouden we ons het recht voor om het account op te schorten of om te zetten naar een niveau van een gratis account.

Wijzigingen. We kunnen de huidige prijzen wijzigen, maar we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van deze wijzigingen via het e-mailadres dat bij u account hoort.

Beëindiging van Services

We kunnen besluiten de Services te beëindigen als reactie op onvoorziene omstandigheden wanneer er sprake is van overmacht voor Mijnclubuitslagen of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. Wanneer we onze Services op deze manier beëindigen vóór het aflopen van een vaste of minimumtermijn waarvoor je ons hebt betaald, dan betalen we je het deel van het bedrag terug waarvoor je nog geen Services hebt ontvangen.

Beperking van aansprakelijkheid

WE BEPERKEN OF SLUITEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID UIT JEGENS JOU INDIEN DIT ILLEGAAL ZOU ZIJN. DIT GELDT OOK VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE MISREPRESENTATIE VAN MIJNCLUBUITSLAGEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICES. IN LANDEN WAAR DE VOLGENDE TYPEN UITSLUITINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN WE JEGENS JOU ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERLIEZEN EN SCHADE DIE REDELIJKERWIJS EEN VOORZIENBAAR RESULTAAT ZIJN VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN REDELIJKE ZORGVULDIGHEID EN VAARDIGHEID DOOR ONS OF HET SCHENDEN VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU. DEZE PARAGRAAF HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR CONSUMENTENRECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR EEN CONTRACT OF OVEREENKOMST.

IN LANDEN WAAR UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN MIJNCLUBUITSLAGEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

i. ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF BIJ WIJZE VAN SANCTIE, OF

ii. ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN OF WINSTDERVING, ONGEACHT HET JURIDISCHE VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF MIJNCLUBUITSLAGEN IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

WANNEER JE DE SERVICES GEBRUIKT VOOR COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEINDEN OF VOOR DOORVERKOOP, IS MIJNCLUBUITSLAGEN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN OPDRACHTEN OF KLANTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN. MIJNCLUBUITSLAGEN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, NOCH ONLINE NOCH OFFLINE, VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SERVICES.

Wijzigingen

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien om rekening te houden met het volgende:

(a) wetswijzigingen,

(b) nieuwe voorschriften, of

(c) verbeteringen of vernieuwingen van onze Services.

Indien een wijziging gevolgen heeft voor u gebruik van de Services of u wettelijke rechten als gebruiker van deze Services, brengen we u hiervan vóór de ingangsdatum op de hoogte via een e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account. Deze gewijzigde voorwaarden zullen niet eerder dan 30 dagen na onze kennisgeving aan u in werking treden.

Mocht u niet akkoord gaan met de wijzigingen die we aanbrengen, dan vragen we u uw account te annuleren voordat de wijzigingen van kracht worden. Waar van toepassing krijg u van ons een terugbetaling naar rato gebaseerd op de bedragen die u vooraf voor de Services hebt betaald, en de annuleringsdatum van je account. Door verder toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden.